تعرفه های ثبت نام

 

هزینه ثبت نام حضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • داوری مقاله
 • صدور کارت ورود به کنفرانس برای صاحب پانل
 • حضور در پانل های تخصصی و ارائه مقالات به انتخاب کمیته علمی
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنفرانس به تفکیک و تعداد نویسندگان از طریق پست
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل
 • دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس
 • دریافت لوح فشرده مقالات
 • دریافت پکیج کنفرانس که شامل کیف، کنداکتور کنفرانس، خودکار می باشد
 • پذیرایی بین جلسات و ناهار

هزینه ثبت نام غیرحضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • داوری مقاله
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنفرانس به تفکیک و تعداد نویسندگان از طریق پست سفارشی
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل
 • دریافت لوح فشرده مقالات

 

هزینه ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • صدور کارت ورود به کنفرانس برای صاحب پانل
 • حضور در پانل های تخصصی و استفاده از سخنرانی ها
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل به میزان 8 ساعت دوره کارگاهی
 • دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس
 • دریافت لوح فشرده مقالات
 • دریافت پکیج کنفرانس که شامل کیف، کنداکتور کنفرانس، خودکار می باشد
 • پذیرایی به صورت 2 میان وعده و ناهار
 • شماره حساب واریز سازمان ها و دانشگاه ها بانک ملی به نام خلیجی 0205538180006

 

لازم به یادآوری می باشد که منظور از تخفیف مقالات زمان واریز هزینه می باشد نه زمان ارسال مقاله