آدرس محل برگزاری

تهران مرکز مطالعات و فناوری دانشگاه امام علی