• ارتقاء علمی در زمینه مبانی امنیتی

  • روزآمدسازی دانش تخصصی امنیتی

  • استفاده از آخرین دستاوردهای نوین علمی – امنیتی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگاه­ها

  • بهره‌مندی از تجارب علمی نخبگان، اندیشمندان و خبرگان امنیتی

  • استفاده از منابع موجود علمی و آموزشی و بسط نظام آموزشی و جهت¬دهی و اثربخشی منابع موجود

  • شناخت دستاوردهای علمی – امنیتی در نمایشگاه امنیتی

  • افزایش فعالیت­های پژوهشی از طریق آشنایی با دستاوردهای نوین امنیتی  •