با توجه به برگزاری کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها و با توجه به دعوت از اساتید بنام  در راستای ارائه خدمات بیشتر و بروز رسانی دانش شرکت کنندگان در حوزه های امنبت، پدافندغیرعامل و مدیریت بحران و نیز بهره گیری از اساتید و صاحب نظران در مجاور کنگره عمران، معماری و شهرسازی کارگاه های آموزشی متعددی با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنایع مرتبط ایران و جهان برگزار خواهد گردید. عناوین کارگاهها متعاقبا اعلام می گردد.